เกี่ยวกับกองตรวจ ฯ
 i หน้าที่คามรับผิดชอบ
 i
โครงสร้างองค์กร
 i โครงสร้างบุคลากร
 
 
> ข้อมูลเกี่ยวกับ กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน

ภารกิจ
          กองตรวจและคุ้มครองคนหางานได้จัดตั้งเป็นกองภายใน  ตามคำสั่งกรมการจัดหางานที่  757/2538  ลงวันที่  25  ตุลาคม  2538  ปัจจุบันมีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน / สำนักงานจัดหางานได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด  รับเรื่องและวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของคนหางานเกี่ยวกับการจัดหางาน  สืบเบาะแส  ติดตามความเคลื่อนไหวและพฤติการณ์การหลอกลวงคนหางานของสาย / นายหน้าจัดหางานเถื่อน  ตรวจสอบคนหางานที่จะเดินทางไปฝึกงาน / ทำงานต่างประเทศ  ระงับการเดินทางของบุคคลที่มีพฤติการณ์ลักลอบไปทำงานต่างประเทศ  ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวที่ยื่นคำขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย  รวมทั้งพิจารณาการขอรับเงินสินบน  เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวและกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน


 โครงสร้างของหน่วยงาน
กองตรวจและคุ้มตรองคนหางานมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารราชการทั้งหมด  จำนวน  8  ฝ่าย  1  งาน  คือ
 1.   ฝ่ายทะเบียนสำนักงานจัดหางาน
 2.   ฝ่ายตรวจการปฏิบัติตามกฎหมาย
 3.   ฝ่ายรับเรื่องและวินิจฉัยคำร้องทุกข์
 4.   ศูนย์ประสานการปราบปรามผู้เป็นภัยต่อคนหางาน
 5.   ฝ่ายด่านตรวจคนหางาน
 6.   ฝ่ายควบคุมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว
 7.   ฝ่ายพิจารณาการขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล
 8.   ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
 9.   งานบริหารทั่วไป


 ทั้งนี้  ฝ่ายต่างๆ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้


 1.   ฝ่ายทะเบียนสำนักงานจัดหางาน
 พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ  คำขอต่อ
อายุใบอนุญาตฯ การเปลี่ยนแปลงและยกเลิกใบอนุญาตฯ
 พิจารณาคำขอการจดทะเบียนลูกจ้าง / ตัวแทนจัดหางาน  การออกบัตรประจำตัว
ลูกจ้าง  การขอยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้าง / ตัวแทนจัดหางาน
 เรียกเก็บ  รักษาและตรวจสอบหลักประกันการจัดหางาน
 จัดทำทะเบียนผู้รับอนุญาตจัดหางานฯ และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทางทะเบียน


 2.   ฝ่ายตรวจการปฏิบัติตามกฎหมาย
 ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการจัดหางานด้านการจัดหางานของบริษัทจัดหางาน
/ สำนักงานจัดหางานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 รับเรื่องร้องทุกข์และวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของคนหางานที่ทำงานในประเทศตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  พ.ศ.  2528
 เสนอลงโทษทางทะเบียนผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
พ.ศ.  2528
 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุ้มครองคนหางาน  พ.ศ.  2528


 3.   ฝ่ายรับเรื่องและวินิจฉัยคำร้องทุกข์
 รับเรื่องและวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  พ.ศ.  2528
 รับเรื่องและวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของคนหางาน / ญาติคนหางาน  เพื่อขอความช่วย
เหลือในกรณีประสบปัญหาจากการทำงานในต่างประเทศ
 เสนอลงโทษทางทะเบียนและหักหลักประกันบริษัทจัดหางาน
 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  พ.ศ.  2528


 4.   ศูนย์ประสานการปราบปรามผู้เป็นภัยต่อคนหางาน
 รับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางานที่ถูกสาย / นายหน้าจัดหางานเถื่อนหลอกลวง
 สืบเบาะแส  ติดตามความเคลื่อนไหวและพฤติการณ์การหลอกลวงของสาย /
นายหน้าจัดหางานเถื่อน
 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจับกุมและร้องทุกข์กล่าว
โทษ  เพื่อดำเนินคดีสาย / นายหน้าจัดหางานเถื่อน


 5.   ฝ่ายด่านตรวจคนหางาน
 ตรวจสอบเอกสารของคนหางานและลูกจ้างที่ประสงค์จะเดินทางไป
ทำงาน / ฝึกงานต่างประเทศ
 ตรวจสังเกตความเคลื่อนไหวและพฤติการณ์ของบุคคลที่ลักลอบไป
ทำงานต่างประเทศ
 ระงับการเดินทางของบุคคลที่มีพฤติการณ์ลักลอบไปทำงานต่างประเทศ
 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีบุคคล  กลุ่มบุคคลที่มี
พฤติการณ์หลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ


 ปัจจุบันด่านตรวจคนหางานมีทั้งหมด  18  ด่าน  ใน  14  จังหวัด  ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณท่าอากาศยานและชายแดนระหว่างประเทศ  ประกอบด้วย
(1) กรุงเทพมหานคร
 ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง                                                                                                                                                   (2)จังหวัดสมุทรปราการ                                                                                                                                                           ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ                                                                                                                                                   (3) จังหวัดเชียงราย
 ด่านตรวจคนหางานเชียงราย
(4) จังหวัดเชียงใหม่
 ด่านตรวจคนหางานเชียงใหม่
(5) จังหวัดน่าน
 ด่านตรวจคนหางานน่าน
(6) จังหวัดนครพนม
 ด่านตรวจคนหางานจครพนม
(7) จังหวัดมุกดาหาร
 ด่านตรวจคนหางานมุกดาหาร
(8) จังหวัดหนองคาย
 ด่านตรวจคนหางานหนองคาย
(9) จังหวัดอุบลราชธานี
 ด่านตรวจคนหางานอุบลราชธานี
(10) จังหวัดนราธิวาส
 ด่านตรวจคนหางานสุไหงโก-ลก
 ด่านตรวจคนหางานตากใบ
 (11) จังหวัดภูเก็ต
 ด่านตรวจคนหางานภูเก็ต
 (12) จังหวัดยะลา
 ด่านตรวจคนหางานเบตง
(13) จังหวัดสงขลา
 ด่านตรวจคนหางานสะเดา
 ด่านตรวจคนหางานปาดังเบซาร์                                                                                                                                               ด่านตรวจคนหางานหาดใหญ่                                                                                                                                                     (14) จังหวัดสตูล                                                                                                                                                                     ด่านตรวจคนหางานวังประจัน                                                                                                                                                    ด่านตรวจคนหางานสตูล


 6.   ฝ่ายควบคุมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว
 ตรวจสอบนายจ้าง / สถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย
 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม  จับกุม  และ
ดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมาย


 7.   ฝ่ายพิจารณาการขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล
 พิจารณาคำขอรับเงินสินบน  เงินรางวัล  และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยื่นคำขอรับเงินค่าปรับ
 เบิกจ่ายเงินสินบน  เงินรางวัล  และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 นำส่งเงินสินบน  เงินรางวัล  และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมการจัดหางาน


 8.   ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
 พัฒนาระบบและกระบวนการคุ้มครองคนหางานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 จัดทำแผนงาน / โครงการประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองคนหางานและตรวจสอบการ
ทำงานของคนต่างด้าว
 จัดทำข้อมูลทางวิชาการด้านการคุ้มครองคนหางานและการตรวจสอบการทำงาน
ของคนต่างด้าว
 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองคนหางานและการตรวจ
สอบการทำงานของคนต่างด้าว


 9.   งานบริหารทั่วไป
 ปฏิบัติงานสารบรรณของกองฯ
 จัดทำข้อมูลงานบริหารบุคคล  และอัตรากำลัง
 ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน  งบประมาณ  พัสดุ  ครุภัณฑ์และยานพาหนะ
 ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองคนหางาน
 จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  พ.ศ.  2528  / พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2521