เหตุการณ์ที่สำคัญ ๆ
 

ก.แรงงาน แจงข้อมูลร้องทุกข์ ! แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศลดลง

                 กระทรวงแรงงาน สรุปผลข้อมูลคนหางานร้องทุกข์กรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศลดลง โดยในปีงบประมาณ 2554 ตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2553 คนหางานร้องทุกข์กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีจำนวน 376 คน ลดลงจากในช่วงเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 128 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 25.40 คนหางานได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 374 คน ลดลงจากช่วงเดือนเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 92 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.74 ผลจาก“ปฏิญญา 3 สิงหา” เพื่อการทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี ที่ดึงบริษัทจัดหางานกว่า 84 บริษัท ให้ ‘คำมั่น’ พร้อมกัน ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเกินอัตรากฎหมายกำหนด รวมทั้งยังจับมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน ขึ้นเป็นเครือข่ายคอยแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับสาย/นายหน้าจัดหางานเถื่อนให้กับทางราชการ เพื่อป้องกันปัญหาหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศ  

                  นายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์  ปลัดกระทรวงแรงงาน  เปิดเผยผลสรุปข้อมูลคนหางานร้องทุกข์กรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศตามที่กรมการจัดหางานเสนอในที่ประชุมกระทรวงแรงงาน ว่า จำนวนผู้ร้องทุกข์ในเดือนพฤศจิกายน 2553 มีคนหางานร้องทุกข์ จำนวน 160 คน ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 101 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 38.70 คนหางานได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 151 คน ลดลงจากช่วงเดือนเดียวกันของปีงบประมาณ 2553 จำนวน 101 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 40.08 สาเหตุที่คนหางานร้องทุกข์ ได้แก่ บริษัทจัดหางานเก็บเงินค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายแล้วไม่สามารถจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศได้  และคนหางานเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วประสบปัญหา  ไม่สามารถทำงานได้ จึงเดินทางกลับมาร้องทุกข์ ขอค่าบริการและค่าใช้จ่ายคืน  เหตุที่ทำให้จำนวนผู้ร้องทุกข์ลดลงคาดว่าน่าจะสืบเนื่องมาจากนโยบายของ นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ที่ให้ความสำคัญกับการมีงานทำอย่างมีศักดิ์ศรี  โดยตั้งเป้าให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็น “รูปธรรม” และยังผลักดันหลากหลายมาตรการ อาทิ “จับมือชุมชน เฝ้าระวัง” ‘คลายทุกข์-สร้างสุข’ คนทำงาน ร่วมมือ ให้ความรู้  ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชุมชนในการเป็นเครือข่ายแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับสาย/นายหน้าจัดหางานเถื่อนให้กับทางราชการ  เพื่อป้องกันปัญหาหลอกลวงแรงงาน  ไปทำงานต่างประเทศ รวมทั้งตอกย้ำความมุ่งมั่นในการปราบปรามการค้ามนุษย์และลดต้นทุนของแรงงานไทย  ที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ด้วย “ปฏิญญา 3 สิงหา” เพื่อการทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี  ดึงบริษัทจัดหางานกว่า 84 บริษัท ให้ ‘คำมั่น’ ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเกินอัตรากฎหมายกำหนด รวมทั้งรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ  ซึ่งรวมไปถึงการดูแลแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานในไทยด้วยกระทรวงแรงงาน สรุปผลข้อมูลคนหางานร้องทุกข์กรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศลดลง โดยในปีงบประมาณ 2554 ตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2553 คนหางานร้องทุกข์กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีจำนวน 376 คน ลดลงจากในช่วงเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 128 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 25.40  คนหางานได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 374 คน ลดลงจากช่วงเดือนเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 92 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.74 ผลจาก“ปฏิญญา 3 สิงหา”  เพื่อการทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี ที่ดึงบริษัทจัดหางานกว่า 84 บริษัท ให้ ‘คำมั่น’ พร้อมกัน ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเกินอัตรากฎหมายกำหนด รวมทั้งยังจับมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน ขึ้นเป็นเครือข่ายคอยแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับสาย/นายหน้าจัดหางานเถื่อนให้กับทางราชการ เพื่อป้องกันปัญหาหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศ

 

              ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้คนทำงานเดินทางไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย  มีสัญญาจ้างที่ชัดเจน รวมถึงการติดตามดูแลมิให้คนงานไทยถูกเอารัดเอาเปรียบระหว่าง  การทำงานในต่างประเทศ  หากมีข้อสงสัยติดต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด  สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด  สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ 1-10  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน  และสายด่วนกรมการจัดหางาน  โทร. 1694

 
ที่มา mol.go.th
จำนวนคนอ่าน 1702 / โดย :ฝ่ายวิชาการและแผนงาน